اقدام احتمالی یکجانبه آمریکا در سوریه جز هرج و مرج نتیجه ای ندارد...

سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: اقدام احتمالی یکجانبه و غیر قانونی آمریکا در سوریه به بهانه های واهی جز هرج و مرج و ناامنی بیشتر در منطقه و کمک به تروریست های رو به زوال حاصلی نخواهد داشت. به گزارش پای...